معماری
بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

سیده سمیه میرمرادی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 49-64

چکیده
  سبک یادگیری به تفاوت‌های افراد در ترجیح روش‌های دریافت، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات در یادگیری مفاهیم تازه اشاره می‌کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری مقطع کارشناسی بر اساس تئوری یادگیری تجربی کلب انجام‌شده است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1396 در مورد کلیه دانشجویان رشته معماری ...  بیشتر