تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران)

فاطمه مرتضایی منش؛ کمال رهبری منش؛ مصطفی کیانی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 85-98

چکیده
  نظریه رشد اریکسون بیانگر اهمیت محیط زندگی و نقش بازی در دوران رشد کودک م یباشد. این درصورتی است کهفضاهای مسکونی امروز ما توانایی پاسخگویی به نیازهای طبیعی کودکانمان را ندارند. این پژوهش که با هدف تدارکمحی طها و فضاهای مسکونی کارآمدتر و سالم تر و به تبع آن رضایتمندی ساکنان از مجموع ههای زیستی انجامشده، به بررسیاثر ویژگ یهای فضایباز ...  بیشتر

بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

حسین ذبیحی؛ فرح حبیب؛ کمال رهبری منش

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 103-118

چکیده
  مجتمع های مسکونی به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد، در عرصة معماری قرن بیستم به حساب آمده و می توانند تأثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشند، در این رابطه بررسی میزان رضایت از یک مجتمع و تأثیر آن بر روابط افراد و با اهداف : 1) شناخت عوامل مؤثر بر رضایت، 2) بررسی میزان رضایت از یک محیط،3) کشف رابطة بین میزان ...  بیشتر