معماری
بررسی الگوی شکلی- هندسی مجموعه نقش جهان اصفهان به واسطه ساختار حرکتی اقشار مردم از منظر مکتب شکل‌گرایی

هیراد حسینیان؛ جمال الدین سهیلی؛ فریبا البرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.71878.12321

چکیده
  الگوی شکلی-هندسی ترکیب اشکال در مفهوم هندسه‌پنهان را معنا بخشیده که نیاز اقشار بهواسطه حرکت در میدان نقش‌جهان منجربه شناسایی آن میشود. چنانچه از منظر مکتب شکلگرایی، عناصر اولیه بصری دوراند تا شناسایی اشکال‌پایه بصری کریر و نیز ابزار نقطه تا حجم هردگ را احصا مینماید. شناسایی این ابزار منجربه دسته‌بندی و کدگذاری ساختار شکلی-حرکتی ...  بیشتر

معماری
تاملی بر نشانه‌شناسی فضاهای ورودی خانه‌های دوره قاجار شهر قزوین از دیدگاه فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو

نوشین سخاوت دوست؛ فریبا البرزی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 79-96

چکیده
  نشانه‌شناسی رویکردی علمی برای مطالعه و تفسیر نشانه‌ها است. پژوهش از دیدگاه علم نشانه‌شناسی و با کاربست نظریات‌ فردینان‌دو سوسور، چارلز سندرس پیرس و امبرتو اکو به بررسی مفهوم عناصر به‌کاررفته در فضای ورودی خانه‌های قاجار قزوین می‌پردازد. فرض ‌است که در بررسی هر جز از فضای ورودی خانه، آنچه تبدیل به نشانه گشته حاصل ساختارهای ذهن ...  بیشتر