فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران

مقدی خدابخشیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  فضاهای زیرزمینی قدیمیترین نوع سرپناه بشر محسوب می گردند که دارای پیشینه ای فراتر از اولین بناهای معمول ساخته شده بر زمین می باشند. استفاده نوین از این روش، به دنبال بحران انرژی در دنیا مطرح گردید و هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد. با وجود پیشرفت کند سامانه های زیرزمینی، نامتعارف بودن آن در نظر عمومی و ناآگاهی بسیاری از جوامع نسبت ...  بیشتر