ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی

لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری؛ ساناز خورشیدیان احمر

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 45-54

چکیده
  مجموعه تزئینات اسلامی همواره درقالب الگوهای هندسی خاصی متبلورشده اند. در رابطه با این الگوها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. این مقاله با بررسی دیدگاه های رایج در رابطه با دو الگوی هندسی گل و ستاره در تزئینات اسلامی، به بررسی و جمع بندی سایر ویژگی های این دو شکل هندسی مهم پرداخته شده تا زمینۀ بررسی بیشتر را برای محققان در آینده فراهم ...  بیشتر

نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافتهای تاریخی ایران

لیدا بلیلان اصل؛ ایرج اعتصام؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 59-71

چکیده
  در بافتهای تاریخی شهرهای کهن ایرانی فضاهای رابطی با شکل، کارکرد ومعانی متعدد میان عناصر مختلف وجود داشته است که عامل مهم پیوند فضائی عناصر معماری و شهری به یکدیگر با هویتی واحد محسوب می شده است. در این رابطه هدف از ارائۀ این مقاله شناسایی و تعیین نقشِ فضاهای بینابین در هویت بخشی به گسترۀ فضائی بافت های تاریخی ایران است. بر اساس تحقیقات ...  بیشتر