ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی

لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری؛ ساناز خورشیدیان احمر

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 45-54

چکیده
  مجموعه تزئینات اسلامی همواره درقالب الگوهای هندسی خاصی متبلورشده اند. در رابطه با این الگوها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. این مقاله با بررسی دیدگاه های رایج در رابطه با دو الگوی هندسی گل و ستاره در تزئینات اسلامی، به بررسی و جمع بندی سایر ویژگی های این دو شکل هندسی مهم پرداخته شده تا زمینۀ بررسی بیشتر را برای محققان در آینده فراهم ...  بیشتر