قلمروپایی در سکونتگاههای دانشجویی (مطالعه موردی: خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران)

فهیمه معتضدیان؛ قاسم مطلبی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 55-64

چکیده
  ایجاد قلمرو نقشی اساسی در کیفیت زندگی در سکونتگاههای دانشجویی دارد. در این مقاله به بررسی قلمروپایی در سکونتگاه دانشجویی و تأثیر معماری بر تأمین نیازهای روانی دانشجویان پرداخته شده است. از آنجا که در روانشناسی محیطی مفاهیم ازدحام و تراکم، شخصی سازی، خلوت و قلمرو ارتباط معنایی عمیقی دارند، به آنها پرداخته شده است. برای بررسی دقیقتر ...  بیشتر