بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر

حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 65-76

چکیده
  امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلانشهرها ضرورت یافته است. بر این اساس، شاخصها و معیارهایی برای سنجش میزان زیست پذیری شهر ها معرفی می شوند. اما باید روشن گردد معیارها و ساختار شهری تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آیند؟ این تحقیق با ارجاع به منابع علمی معتبر مهمترین معیارهای ارائه شده برای شهرهای زیستپذیر ...  بیشتر