تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران

احسان دیزانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 77-86

چکیده
      میدان نقش‌جهان اصفهان، الگوی تکامل یافته میادین شاه در پایتخت‌های دوره صفوی ایران است. دستیابی به الگوی مذکور یکباره نبوده و ریشه‌های شکل‌گیری و تکامل آن در پایتخت‌های اول و دوم صفوی وجود داشته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تفسیری–تاریخی است؛ به طوری که تبیین نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی بین ویژگی‌های میادین شاه، پس ...  بیشتر