معماری
تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های شناختی یادگیرندگان

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16357

چکیده
  بخشی از خطاهای آموزش طراحی معماری ناشی از نادیده‌گرفتن قابلیت‌های دانشجو و انجام برنامه‌های آموزشی هماهنگ است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل فرایند طراحی و مدل آموزش دروس طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های فردی است. از طریق نظریه زمینه‌ای و با استفاده از یک پرسش‌نامه چند‌وجهی در میان مدرسان جوان دروس طراحی معماری، با کدگذاری باز ...  بیشتر