معماری
ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی

عبدالله ابراهیمی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 19-32

چکیده
  آموزش یک راهبرد محوری برای دستیابی به توسعه پایدار جوامع است. رشد جمعیت و رویکرد فرهنگی جامعه برای تحصیلات دانشگاهی منجر به اتخاذ راهبرد آموزش محور برای توسعه ملی کشور و گسترش دانشگاه‌های کشور شد، اما نقش دانشگاه‌ها در توسعه پایدار شهرها به‌صورت صریح تبیین نشده است. جایگاه ویژه زمین و اقتصاد کشاورزی منطقه شمال کشور از یک‌سو و فقدان ...  بیشتر