تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 31-40

چکیده
  نمای شهری محملی است که شهر از طریق آن متجلی می شود. مطالعه شهرهای تاریخی حکایت از وجود هماهنگی بینبافت کالبدی و اجتماعی هماهنگی و همچنین توجه به خط آسمان و جزئیات نما دارد. اما سرعت بالای تغییرات جامعهامروز مانع شکل گیری هارمونی بین بافت کالبدی و متن اجتماعی است. این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای- اسنادی،به بررسی عوامل مختلف بر شکل ...  بیشتر