معماری
نقش شاخص‌های سازمان‌فضایی بر میزان اجتماع‌پذیری، باتاکید بر عوامل کالبدی ـ عملکردی در مساجد شهر قزوین

مهسا میرسلامی؛ علی عمرانی پور

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.58576.11938

چکیده
  مساجد به‌عنوان نوعی قرارگاه‌های جمعی با پتانسیل اجتماع‌پذیری بالا در راستای هم‌ساختی فعالیت‌های عبادی، آموزشی و فرهنگی؛ سلسله‌مراتبی از نظام‌های رفتاری و فعالیتی را به‌وجود می‌آورند. امروزه به دلیل تغییر در ساختار شهری، می‌توان شاهد افزایش شکل‌گیری مساجدی با ساختاری طبقاتی و یا طرح‌های با مبانی کمینه‌گرایی بود که؛ سرزندگی، ...  بیشتر

معماری
مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15655

چکیده
  در رابطه بین معماری، فرهنگ و مصرف، فرهنگ ب هواسطه ساختما نها، ب هعنوان یک ابزار مادی ، و مصرف ساکنین خانه ها،ب هعنوان رفتار و کنش فرهنگی، خود را بازتولید م یکند؛ زیرا معماری و مصرف، ابزارهای بازنمایی فرهنگ هستند. پرسشاصلی پژوهش، چگونگی تغییر کارکرد عناصر خانه در فرهنگ های متفاوت است که جهت بررسی آن، در مطالعه ای تطبیقی، ازروش های کیفی ...  بیشتر