تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 31-40

چکیده
  نمای شهری محملی است که شهر از طریق آن متجلی می شود. مطالعه شهرهای تاریخی حکایت از وجود هماهنگی بینبافت کالبدی و اجتماعی هماهنگی و همچنین توجه به خط آسمان و جزئیات نما دارد. اما سرعت بالای تغییرات جامعهامروز مانع شکل گیری هارمونی بین بافت کالبدی و متن اجتماعی است. این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای- اسنادی،به بررسی عوامل مختلف بر شکل ...  بیشتر

شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان

علی غفاری؛ محمود قلعه نوئی؛ خشایار عمادی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-38

چکیده
  کودکان به عنوان مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین گروه جامعه با مطرح شدن نظریه شهر دوستدار کودک مورد توجه بیشتری قرار گرفته­اند. با این وجود در بیشترشهرها چندان توجهی به آنهانشدهاست. هدف این مقاله شناسائی نقاط ضعف و قوت شهرهای جدید و سنتی و مقایسه آنهادر راستای اصول و شاخص­های شهردوستدار کودک است. پژوهش حاضر کاربردی و ترکیبی از ...  بیشتر