مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری

مصطفی عباس زادگان؛ عباس ذکری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، ، صفحه 5-12

چکیده
  معنی، یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی معماری است که به دلیل کاربرد فراوان وکلی بودن آن، نیاز مبرمی به شناخت از منظر معماری دارد. از آن جایی که در مباحث معنی شناختی معماری کمتر به تمامی ابعاد و وجوه آن پرداخته شده است، شناخت این کلمه پایه ای، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده ابتدا به بررسی لغوی معنی پرداخته شود . همچنین چیستی معنی ...  بیشتر