سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک

حمیدرضا صارمی؛ سهیلا توتزاری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-60

چکیده
  یکی از مباحـث عمده و اساسی در نظام برنـامه ریزی جامع،مساله توسعه موزون و هماهنـگ است که در قالب توسـعه مناطق یک جامعه مطـرح می گردد.بکارگیری معیارها و روشهای کمی به منظور سطح بندی سکونتگاهها در سیستم فضایی مناطق شهری از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر معیـاری برای تلاش در زمینه کاهـش و رفع نابرابری های ...  بیشتر