مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی

محمدحسین شیرازیان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-70

چکیده
  امروزه در شهر تهران رشد فزاینده ساختمان­های مسکونی در راستای تأمین مسکن جدید برای شهروندان و نوسازی بافت فرسوده، مشاهده می­شود. پوسته خارجی ساختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبایی­شناختی در نمای شهری و به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مسکونی، نقش مهمی بر عهده دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا سیستمی مناسب برای جداره خارجی ...  بیشتر