بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم)

محمود رضایی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، ، صفحه 71-80

چکیده
  در این مقاله به‏منظور بررسی روش‏های «آفرینش فرم و فضا»، ابتدا «فرآیند طراحی» و مراحل کلی دوگانه‏ی آن یعنی «تحلیل» و «ترکیب» مطالعه شد‏ه‏است. سپس این روش‏ها در آرای برخی نظریه پردازان معاصر مقایسه و نقد شده، آثار موفق برخی از طراحان معاصر و روش طراحی آنان با روش‏های بالا مقایسه و به‏این ترتیب روش‏های ...  بیشتر