معماری
بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز)

زهرا سخندان سرخابی؛ فرشاد نصراللهی؛ عباس غفاری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 8-18

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از تناسبات ارتفاعی فضا، بازدهی صفحات جذب‌کننده صوت را افزایش داده و حالت بهینه برای میزان مشخصی از جذب‌کننده‌ها را فراهم سازد. متغیرهای مورد مطالعه، ارتفاع صفحات جذب‌کننده، وضعیت و مکان نصب بوده و هدف اصلی، یافتن رابطه‌ای بین ارتفاع فضا، فاصله منبع از کف و ارتفاع صفحات جذب‌کننده است. پژوهش به ...  بیشتر