گونه‌شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان

مریم قاسمی سیچانی؛ غلامحسین معماریان

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 87-94

چکیده
  امروزه در شهر اصفهان چند صد خانه شاخص تاریخی وجود دارد، بررسیها نشان میدهد تاکنون با وجودنقش، تنوع و ویژگیهای خاص، مطالعات کاملی درباره آنها صورت نگرفته است، اما به واسطه وجود نمونه های باارزش از دورههای مختلف تاریخی، در معرض تخریب قرارگرفتن آنها به واسطه تغییر شیوه زندگی، تعدد مالکین،مهاجرت و به طور کلی از دست دادن جذابیتها برای ...  بیشتر