پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران

علی محمدی؛ علی اصغرزاده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 71-80

چکیده
  پرسپکتیو لزوما  ابزاری برای ترسیم نیست بلکه برآمده از ادراک و چهارچوبهای شناختی- زبانی است. درواقع در هنرهای تجسمی پیدایش پرسپکتیو با نگرش زبانی انسان با محیط پیرامون پیوند دارد. به لحاط زبانشناختی، پرسپکتیو نوعی طرح‌واره برای انتقال مفاهیم و شکل‌گیری استعاره‌ها در زبان محسوب می‌شود زیرا به شکل کنایی پیش‌بینی و دریافت انسان ...  بیشتر