مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)

مجید شهبازی؛ زهره ترابی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 35-48

چکیده
  در مباحث نظری معماری و شهرسازی ایران به جهت اهمیت، مفاهیم «سنت» و «هویت» بسیار بحث و جدل شده است. در این مقاله روش و رویکرد میرمیران در بازبه‌کارگیری سنت با بنیان‌گذار عملی نهضت مدرن یعنی لوکوربوزیه مقایسه خواهد شد. نوع رویکرد آنان در بازتعریف و باز‌به‌کارگیری از سنت‌هاى معمارى فرهنگ و بومی‌شان متفاوت است، همان‌گونه ...  بیشتر