ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون

مازیار آصفی؛ الناز ایمانی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 63-76

چکیده
  با گذر جامعه ایران از دوران کهن به نوین، مرحله متفاوتی در تاریخ این سرزمین آغاز گشته و درست یا نادرست تاکنون نیز ادامه یافته است. هدف این پژوهش، شناخت ریشه­ای علل تحولات ایجاد شده و چگونگی تأثیرآنها در معماری معاصر ایران است. ­از این‌رو با تحلیل عوامل سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ویژگی­های معماری دوران تحول تاکنون، شاخص­های ...  بیشتر