واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان

پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 89-100

چکیده
  در رابطه با میدان نقش جهان به عنوان یکی از فضاهای شهری پژوهش‌های گوناگونی صورت پذیرفته، اما آنچه در این پژوهش مورد توجه و بررسی خاص قرار گرفته است، شناسایی نقش هنرهای عمومی در موفقیت این فضای شهری است. در ابتدا معرفی انواع هنرهای عمومی از یک سو و شناسایی عوامل زمینه ساز موفقیت فضاهای شهری از سوی دیگر و نحوه ارتباط این دو با یکدیگر مورد ...  بیشتر