ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)

راضیه اسفندیاری صدق؛ مهرداد کریمی مشاور؛ گلرخ دانشگر مقدم

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 41-52

چکیده
  معماری جمعی به عنوان رویکردی نوین در معماری، با سه رویکرد سیاسی، جامعه شناسانه و روان شناسانه مطرح شده است.در معماری جمعی، رویکرد روان شناسانه به عنوان تنها رویکرد مرتبط با طراحی جمعی، دارای شاخص مهمی به نام احساسجمعی است. تحولات جامعه مدرن امروزی نظیر کوچکتر شدن خانواده ها سبب ساز کاهش احساس جمعی و عدم تمایل افرادبرای حضور در فضاهای ...  بیشتر