شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم های فازی

فرح حبیب؛ علی شکوهی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 17-26

چکیده
   یکى از روش هاى مواجهه با پیچیدگى و عدم قطعیت، بهره گیرى از نظریه ى فازى است. بر اساس این نظریه که توسط یک دانشمند ایرانى به جهانیان ارائه شده، امکان بررسى سیستم ها در سطحى فراتر از منطق ساده انگارانه دودویى فراهم مى گردد. شهرها به لحاظ تعدد عناصر و پیچیدگى روابط جزو سیستم هاى پیچیده هستند که یافتن عناصر سازنده این سیستم و همچنین پیوندهاى ...  بیشتر