معماری
بررسی کارایی روشهای بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

مریم صادقیان؛ اکرم حسینی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15714

چکیده
  با افزایش محبوبیت روش های بهینه سازی در علوم مختلف، معماران نیز با اهداف گوناگون به استفاده از این روش ها در طراحیو اجرای ساختمان پرداخت هاند. نحوه ی کارکرد و ویژگی های ه رکدام، با توجه به جدید بودن آ نها در معماری، ناشناخته است.در این تحقیق، ضمن تدوین مبانی روش های بهینه سازی تکاملی، با مرور 77 مطالعه پیشین که در حوزه ی ساختمان، ازالگوریتم ...  بیشتر

تبیین وتدوین گرایشهای معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی

اکرم حسینی

دوره 5، شماره 8 ، شهریور 1390، ، صفحه 17-26

چکیده
  با نگاهی به معماری معاصر ایران می‌توان دریافت که نمونه‌های برتری در معماری این دوره وجود داردکه بر اساس نوع شاخص‌ها و مولفه‌های نقد معماری، می‌توان آنها را به جریانی ویژه در معماری ایران – نه در انطباق کامل با معماری غرب- وابسته دانست.این مقاله در پی آن است  تا با تحلیل نشانه‌های موجود در متن این آثار  به شناخت گرایشات معماری ...  بیشتر