ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چالش‌های جهانی و بومی پایداری

شادی عزیزی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 43-52

چکیده
  امروزه واژه پایداری در بسیاری از محافل علمی و حتی غیر علمی مطرح گردیده و مدارس معماری برایپاسخگویی به نگرانیهای روزافزون محیطی به دنبال راهحلهای مناسب میگردند. واین در حالیست که نوباوگیبحث پایداری، آموزش معماری پایدار را با مشکلات عدیدهای از جمله هویت مبهم، مهارتهای محدود، کمبودالگوواره های مناسب روبرو ساخته است.مقاله حاضر پس از ...  بیشتر