تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه)

منوچهر طبیبیان؛ بهمن احمدی؛ سید محمد هاشمی

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 5-16

چکیده
  در سال­های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه­ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با ...  بیشتر