معماری
تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران)

علیرضا کریم پور؛ داراب دیبا؛ ایرج اعتصام

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 19-34

چکیده
  بسیاری ازساختمانهای امروزی بعلت عدم تطابق بااستانداردهای مصرف،ناگزیر ازمصرف بیش ازحدانرژی برای ایجادشرایط آسایش حرارتی بوده وموجب اتلاف منابع انرژی وافزایش هزینه ها میشوند.پنجره ها بعنوان یکی ازمهمترین اجزای پوشش حرارتی ساختمان،کارآمدی انرژی و آسایش محیطی را تحت تأثیرقرارداده ودرعین حال بزرگترین عناصر اتلاف حرارتی نیزمحسوب ...  بیشتر

تحلیل تأثیر آفتاب‌گیرهای داخلی بر مصرف انرژی با استفاده از مد‌ل‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: واحد مسکونی درتهران)

مهندس علیرضا کریم‌پور؛ داراب دیبا؛ ایرج اعتصام

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  مصرف بالای انرژی، یکی از دغدغه­های مهم جهانی در دهه­های گذشته بوده است. ازآنجا که یکی از محورهای نیل به توسعه پایدار، بهینه­سازی مصرف انرژی می­باشد، ارائه راهکارهایی دراین زمینه، به ویژه در بخش ساختمان و مسکن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. درحال حاضر استفاده از آفتاب‌گیرها یک روش متداول برای بهینه­سازی مصرف انرژی ساختمان ...  بیشتر