سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج)

مجتبی رفیعیان؛ مونس نظری؛ هاشم داداش پور

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 31-40

چکیده
  رضایتمندی سکونتی از سطح رضایت از زیرساخ تها، فرصت های شغلی و شبک ههای حمایتی اجتماعی متأثر م یشود کهمطلوبیت مکانی نیز خوانده م یشود. رضایتمندی سکونتی نشان م یدهد تا چه حد نیازهای زمینه ای حوزه سکونت تامین شدهاست. سکونت در این مقوله، مؤلف های چند کارکردی است که نیازهای گوناگونی را مرتفع می سازد. بررسی تحولات رخ داده درمنطقه مهرشهرکرج ...  بیشتر

رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران

هاشم داداش پور؛ بهرام علیزاده

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 31-42

چکیده
  در سالهای اخیر، غیررسمی شدن مسکن شهری و ناامنی مالکیت توجه بسیاری از سازمانهای جهانی را بهخود جلب کرده و منجر به ایجاد مطالعات وجریانهای فکری جدیدی در زمینه ارتقاء امنیت تصرف شده است.دراغلب این مطالعات، بهبود امنیت تصرف زمین برای ارتقاء شرایط زندگی خانوارها ضرورری قلمداد شده است.درحال حاضر امنیت تصرف از مفهوم قانونی اولیه خود فاصله ...  بیشتر