هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه های توسعه درون زای شهری

محمد آیینی؛ زهراالسادات اردستانی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 47-58

چکیده
    بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری در چارچوب سیاست توسعه درونی، بر به کارگیری توان­های بالقوه و بالفعل موجود در بافت­های شهری با استفاده از مشارکت مردم تأکید دارد. اما پیچیده بودن مسایل نوسازی شهری، باعث بی رغبتی  بخش غیردولتی برای بهره برداری از این ظرفیت­ها شده است. برای مدیریت مشارکت مردم و حضور فعال آنان لازم است ...  بیشتر