سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین)

بهرام امین زاده؛ زینب عادلی

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 5-18

چکیده
  آسیب­پذیری را می­توان مجموع سه عامل مقاومت فیزیکی بافت، عدم امکان امداد­رسانی و عدم توان بازگشت­پذیری شهر پس از بحران دانست. در این پژوهش، کوشش شده­است تا میزان آسیب­پذیری نواحی شهر قزوین با تعریف معیار­های محیطی،جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه مورد ارزیابی قرار گیرد. ...  بیشتر