نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان

مهرداد نوابخش؛ محمد شیرازی؛ قربانعلی آقااحمدی

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های فرهنگی، هنری، اقلیمی، زیبایی شناختی و معماری خانه‌های تاریخی در منطقه کاشان می‌باشد. درضمن وضعیت خاص تاریخی و توصیف مختصر از  سبک معماری این خانه‌ها، قواعد حاکم بر ساخت و ساز این بناهای مسکونی از زاویه‌ای بررسی شود که تازگی دارد. در این پژوهش، از مطالعه میدانی مبتنی بر مشاهده مستقیم و تحلیل ...  بیشتر

بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ مهرداد نوابخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 13-24

چکیده
    این مقاله حاصل پژوهشی در "چگونگی نقش سینما در انتقاد از شهرسازی مدرن"  است. در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی با تکیه بر روش نشانه شناسی لایه ای ( تحلیل فیلم با دیدگاه محور همنشینی1 لایه‌های متن2، بافت3، بینامتن4، رمزگان5 و رسانه ها6) و تحلیل سه گانه اروین پانوفسکی7  ( ادراک اولیه ،ادبیات موضوع و هرمنوتیک8) در تمامی لایه‌های ...  بیشتر