نگرشی جامعه شناسانه بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان

مهرداد نوابخش؛ محمد شیرازی؛ قربانعلی آقااحمدی

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های فرهنگی، هنری، اقلیمی، زیبایی شناختی و معماری خانه‌های تاریخی در منطقه کاشان می‌باشد. درضمن وضعیت خاص تاریخی و توصیف مختصر از  سبک معماری این خانه‌ها، قواعد حاکم بر ساخت و ساز این بناهای مسکونی از زاویه‌ای بررسی شود که تازگی دارد. در این پژوهش، از مطالعه میدانی مبتنی بر مشاهده مستقیم و تحلیل ...  بیشتر