تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران

سهیل میری نژاد؛ نفیسه سلجی؛ نسیم شهلا؛ شبنم شکوری پرتوی؛ سید مجتبی میرفردوس

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-88

چکیده
  پس از ورود مغولان به ایران، آنها به مرور تحت تأثیر فرهنگ ایرانی اسلامی شروع به آبادانی نموده، در تعامل با فرهنگ ایرانی مستحیل شدند. نظریه تداوم تاریخی فرهنگ ایران1 در عین اهمیتش، باعث نادیده گرفتن تأثیرات اقوام بیگانه بر فرهنگ ایرانی شده‌است. لذا قصد آن است با بررسی فرهنگ مغولان، تأثیراتی را که به نظر می‌رسد این فرهنگ بر معماری ایرانی ...  بیشتر