نقش تحلیل‌های اقتصاد مهندسی در انگیزش مشارکت بخش خصوصی جهت تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: جابه‌جایی پایانه زاینده رود اصفهان)

طیبه فارسی؛ علی هنردان

دوره 8، شماره 20 ، اسفند 1393، ، صفحه 101-110

چکیده
  یکی از دلایل عدم موفقیت طرح‌های توسعه شهری بحث منابع مالی و روش تأمین این منابع توسط مدیریت شهری است، این موضوع تا حدی مشارکت مردم را در اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌طلبد. در تحقیق حاضر، کارایی تحلیل‌های اقتصاد‌مهندسی در تنظیم اقتصادی طرح‌ها به عنوان ابزاری انگیزشی جهت مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیق بر اساس روش ...  بیشتر