شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

ناصر برک پور؛ فاطمه جهان سیر

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 53-66

چکیده
  شهروندی محیط‌زیستی به معنای داشتن دانش، نگرش‌ها و مهارت‌هایی در زمینه محیط‌زیست شهری است، به طوری که این موارد به رفتار طرفدار محیط‌زیست منجر شود. شهروندان با رفتارهای محیط‌زیستی، بیشترین مسئولیت را در قبال محیط شهری و بنابراین حفظ ارزش‌های طبیعی، تاریخی و میراثی آن دارند. این پژوهش، با هدف کلی شناسایی و تحلیل زمینه‌های شکل‌دهنده ...  بیشتر