معماری
تاثیر مؤلفه‌های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در فضاهای ایستگاهی حمل‌ونقل ریلی ( نمونه موردی: ایستگاه‌مترو فرودگاه مهرآباد)

ساناز حق شناس؛ نسیم خانلو

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65000.12144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، بررسی و تبیین نقش مؤلفه‌های معماری مبتنی بر‌ حواس، در مسیریابی– جهت‌یابی فضاهای ایستگاهی حمل‌ونقل ریلی، به‌ عنوان رهیافتی درتسهیل این فرآیند برای افراد کم ‌توان ، به‌روش توصیفی- تحلیلی، ازنوع همبستگی انجام گرفت. حوزه پژوهش ایستگاه‌های مترو تهران و جامعه ‌آماری آن کاربران ایستگاه‌ها بود. نمونه پژوهش، ایستگاه ...  بیشتر

شهرسازی
اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله

شهرام عبادالله زاده ملکی؛ نسیم خانلو؛ کرامت الله زیاری؛ وحید شالی امینی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 45-58

چکیده
  امروزه رویکرد جدید مدیریت بحران تاب‌آوری اجتماعات شهری است. یکی از ابعاد مهم تاب‌آوری، بعد اجتماعی است. هدف از این مقاله اولویت‌سنجی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی در برابر زلزله می‌باشد؛ در این راستا با روش اسنادی و کتابخانه‌ای شاخص‌های مطرح اجتماعی جمع‌آوری گردید، سپس با روش دلفی فازی به غربالگری شاخص‌ها پرداخته شد از پنجاه ...  بیشتر