بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری

هادی سروری؛ حمید ماجدی

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 17-26

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر الزامات رقابت میان شهرها در دوره جهانی شدن بر جذب سرمایه بخش خصوصی در فضاهای شهری است. در دوره جهانی شدن ، شهرها مرکز ثقل توجهات سرمایه‌گذاران و مدیران شهری برای ارائه جذابیت‌های گوناگون در جذب سرمایه و رقابت با دیگر شهرها می‌باشند. اما فقدان مبانی نظری منسجم از چگونگی فرایند رقابت شهرها در مقیاس کلان تا ...  بیشتر