بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران

سجاد دامیار؛ زینب دامیار

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 79-88

چکیده
  در این مقاله، فهم عمومی مردم از اصطلاح  «معماری ایرانی معاصر» بررسی شده است. به این منظور، ابتدا تعاریفی از نظریه­پردازان معماری معاصر ایران از معماری ایرانی، به صورت کلّی بررسی شده و یک دسته­بندی درون­ساختاری از آن تعاریف به عمل آمده است. سپس با تمرکز بر چهار جریان فکری دسته­بندی شده توسط حبیبی  در  کتاب « شرح ...  بیشتر