معماری
تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری

محمدرضا بمانیان؛ نگار دهقان؛ زهرا زارع؛ منصور یگانه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17426

چکیده
  خوانایی کیفیتی محیطی است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب گشته که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود. در بستر بوستان­های شهری، مؤلفه‌های خوانایی فضایی توانسته­اند درجات مختلفی از رفتار قلمروپایی را در شهروندان پدیدآورند. هرگونه شخصی‌سازی و نشانه­گذاری محیط یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب و تقویت آن درنهایت ...  بیشتر

معماری
تبیین رابطه خاطره انگیزی بزرگرا ه های درون شهری با طرحواره های ذهنی مکانی اجتماعی ناظرین(مطالعه موردی:بزرگراه های مدرس، چمران و حقانی)

نگین سادات مقدسی؛ منصور یگانه

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 73-86

چکیده
  موضوع مقاله، بررسی رابطه بین خاطره‌انگیزی ناظرین و ایجاد طرح‌واره‌های ذهنی مکانی اجتماعی آنها در حاشیه سبز بزرگراه درون‌شهری است. هدف مقاله بررسی مؤلفه‌های همگرایی طرح‌واره‌های ذهنی شهروندان است که باعث ایجاد خاطره­انگیزی بیشتر بزرگراه‌های سبز درون‌شهری می‌شود. روش تحقیق شامل روش­های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه ...  بیشتر