بررسی امکان مدل سازی میزان تغییرات کالبدی بافت های شهر با استفاده از داده کاوی

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.20878

چکیده
  پیش‌بینی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت طراحی و برنامه‌ریزی شهری به‌شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش تدوین شیوه‌ای برای مدلسازی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری است به‌گونه‌ای که علاوه بر سهولت استفاده، امکان پیش‌بینی تغییرات را از طریق پایش دوره‌های پیشین فراهم سازد. از این رو با استفاده ...  بیشتر