بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول

سید امیر سعید محمودی؛ مجید منصورپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 5-15

چکیده
  امروزه محلات مسکونی به عنوان محیط­های بی روح که ساکنین آنها تمایلی به ارتباط با یکدیگر ندارند مطرح می­باشد. افزایش جمعیت، تنوعات اجتماعی و فرهنگی، و عدم پیروی از الگوهای محله­های سنتی گذشته در طراحی، ضرورت انجام چنین پژوهش­های در مورد تعاملات اجتماعی را تایید می­نماید. هدف پژوهش شناخت جایگاه عوامل کالبدی در کنار سایر مؤلفه­های ...  بیشتر