بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه

مهدی حقیقت بین؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ سیما بستانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 5-14

چکیده
  مکتب اصفهان و آموزه هایش متأثر از حکمت عقلی شیعی شکل م یگیرد و از مهم ترین عواملی بوده که باعث تشخص وپیشرفت هنر و معماری عصر صفوی نسبت به دیگر اعصار شده است. از ای نرو بررسی آموز ههای مذهب شیعه و مکتب اصفهاندر شکل گیری ایده باغ شهر از ضروریات انجام این تحقیق می باشد. بخش نخست این مقاله ضمن اشاره به مباحث مربوط بهاصالت وجود، حرکت جوهری ...  بیشتر

محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 59-72

چکیده
  امروزه بحث توسعه همه جانبه همگام با توجه و توسعه مقوله محیط زیست مطرح می­باشد. به عنوان یکی از ملزومات توسعه  محدوده آسایش حرارتی را می­بایست برای هر منطقه تعیین کرد. در این مقاله محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارگیری بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و نقش تعیین­کننده حیاط ...  بیشتر