رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 13-26

چکیده
  مناظر موقت، پوششــی موقتی برای مناظر دائمی هســتند که اگرچه برای مدت کوتاهی باقی م یمانند، تأثیرشان بر ادراک ذهنی مردم از محیط و خلق معنی، پایدارتر و مؤثرتر اســت. در این مقاله تلاش شــده اســت تا با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از شفاف سازی متون و بررسی مصادیق به تبیین چگونگی سازوکار تأثیر گذاری منظر موقت پرداخته شود ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

مریم چشمه قصابانی؛ نوشین کریمى

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 27-36

چکیده
   رابطه متقابل انسان و محیط سبب ظهور مناظر موقت به عنوان رخدادهای مکانی بر پایه شرایط اجتماعی می گردد این مقاله با استفاده از روش توصیفی با استناد به متون و مصادیق موجود، در پی تدقیق و تحلیل جایگاه و تأثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری است. ایده منظر موقت شهری به دلیل نقش آن در بروز رفتارهای اجتماعی خاص در محیط دارای اهمیت ...  بیشتر