بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران)

عطیه سینافر؛ پروین پرتوی؛ مهشید شکوهی

دوره 9، شماره 21 ، خرداد 1394، ، صفحه 91-100

چکیده
  پرداختن به ارتقاء کیفیت­محیط، از مهمترین رسالت­های شهرسازان است. مقاله­ی حاضر بر نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت­محیط در مقیاس محله تأکید دارد. جهت­گیری­های متناقضی در خصوص تأثیر نفوذپذیری بر کیفیت­محیط دیده می­شود؛ فلذا این پژوهش با بررسی ابعاد نفوذپذیری و واکاوی اثرات مثبت و منفیِ آن بر کیفیت­محیط، درصدد پاسخگویی ...  بیشتر