حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد)

مظفر صرافی؛ ناصر نجاتی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 27-39

چکیده
  ریشۀ بسیاری از مشکلاتی که کلان­شهرها با آن­ها مواجه هستند خارج از مرزهای سیاسی و محدوده­ی تحت قلمروی آن­ها می­باشد. کلان شهر مشهد از این امر مستثنی نبوده و با مشکلاتی روبرو می­باشد که منشا آن در سطحی بالاتر، یعنی منطقه­ی کلان­شهری مشهد اتفاق می­افتد. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی نظام کارآمد مدیریت منطقه ای بر اساس ...  بیشتر