بررسی موانع فضایی و کالبدی اجرای شهرداری الکترونیک از نظر شهروندان و کارکنان شهرداری تهران

مریم معینی فر؛ عباس عطار

دوره 9، شماره 22 ، مرداد 1394، ، صفحه 53-62

چکیده
  این پژوهش با توجه به اهمیت دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات در شهر الکترونیک و با توجه به نابرابری های موجوددر شهر از لحاظ میزان دسترسی، دانش، نابرابری های فضایی و کالبدی و امکانات متفاوت شهروندان، به دنبال بررسی موانعو مشکلات اجرای شهرداری الکترونیکی است، که با در نظر داشتن نظریة حکمرانی خوب و جایگاه عدالت شهری در آن،به بررسی ...  بیشتر