ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی

محمد نقی زاده؛ بهادر زمانی؛ اسلام کرمی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، ، صفحه 61-74

چکیده
  ا توجه به رابطه فعالیتهای انسان با فرهنگ، شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق فعالیتها وارتباطات انسانی به جریان درمیآید. کالبد شهر، بالاخص نماهای شهری به بازنمایی این رابطه پرداخته وارزشهای سنتهای هم زیستی را عینیت می بخشند. سوال تحقیق، بررسی رابطه متقابل نماهای شهری و فرهنگاست. علیرغم توجه دانشکدههای معماری و شهرسازی نسبت به مسائل ...  بیشتر